ࡱ> ]\ T8\p Pavel Vch Ba==K+8X@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1h8Cambria1,8Calibri18Calibri18Calibri1Calibri1Calibri1<Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri14Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri7#,##0\ "K ";\-#,##0\ "K "A#,##0\ "K ";[Red]\-#,##0\ "K "C#,##0.00\ "K ";\-#,##0.00\ "K "M$#,##0.00\ "K ";[Red]\-#,##0.00\ "K "w*9_-* #,##0\ "K "_-;\-* #,##0\ "K "_-;_-* "-"\ "K "_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _K_ _-;\-* #,##0\ _K_ _-;_-* "-"\ _K_ _-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "K "_-;\-* #,##0.00\ "K "_-;_-* "-"??\ "K "_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _K_ _-;\-* #,##0.00\ _K_ _-;_-* "-"??\ _K_ _-;_-@_-                           a> + )  ff , * P P       `             ||>a}-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-}# _K_ }-}$ _K_ }-}' _K_ }-}( _K_ }-}0 _K_ }-}- _K_ }A}) _K_ ,##0}A}* _K_ ?,##0}A}+ _K_ 23,##0}-}, _K_ }A}2 a_K_ ,##0}A}% _K_ ,##0}A}. e_K_ ,##0}}4 ??v_K_ ̙,##0K_ _"-"? _-; }}6 ???_K_ ,##0???K_ _???"-"? ??? _-; ???}}5 }_K_ ,##0K_ _"-"? _-; }A}1 }_K_ ,##0}}& _K_ ,##0???K_ _???"-"? ??? _-; ???}-}3 _K_ }}/ _K_ ,##0K_ _"-"? _-; }-}7 _K_ }U}" _K_ ,##0K_ _}A}8 _K_ ,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ 23,##0}A}9 _K_ ,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ 23,##0}A}: _K_ ,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ 23,##0}A}; _K_ ,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ 23,##0}A}< _K_ ,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ 23,##0}A}= _K_ ,##0}A} _K_ ef ,##0}A} _K_ L ,##0}A}! _K_ 23 ,##0)20 % Zvraznn1W20 % Zvraznn1 ef %)20 % Zvraznn2W"20 % Zvraznn2 ef %)20 % Zvraznn3W&20 % Zvraznn3 ef %)20 % Zvraznn4W*20 % Zvraznn4 ef %)20 % Zvraznn5W.20 % Zvraznn5 ef %)20 % Zvraznn6W220 % Zvraznn6 ef %)40 % Zvraznn1W40 % Zvraznn1 L %)40 % Zvraznn2W#40 % Zvraznn2 L渷 %)40 % Zvraznn3W'40 % Zvraznn3 L %)40 % Zvraznn4W+40 % Zvraznn4 L %)40 % Zvraznn5W/40 % Zvraznn5 L %)40 % Zvraznn6W340 % Zvraznn6 Lմ %)60 % Zvraznn1W 60 % Zvraznn1 23 %)60 % Zvraznn2W$60 % Zvraznn2 23ږ %)60 % Zvraznn3W(60 % Zvraznn3 23כ %)60 % Zvraznn4W,60 % Zvraznn4 23 %) 60 % Zvraznn5W060 % Zvraznn5 23 %)!60 % Zvraznn6W460 % Zvraznn6 23 % "CelkemOCelkem %OO# rka$< rky bez des. mst%Chybn?Chybn %#&Kontroln buHkaKontroln buHka %????????? ???'Mna(:Mny bez des. mst )Nadpis 1ENadpis 1 I}%O *Nadpis 2ENadpis 2 I}%? +Nadpis 3ENadpis 3 I}%23 ,Nadpis 47Nadpis 4 I}% -Nzev1Nzev I}%. NeutrlnE Neutrln e%7Normln % /Poznmkaj Poznmka 0&Procenta#1Propojen buHkaSPropojen buHka }%2SprvnASprvn a%#3Text upozornnE Text upozornn % 4VstupuVstup ̙ ??v% 5Vpo etyVpo et }% 6VstupwVstup ???%????????? ???'7Vysvtlujc textI5Vysvtlujc text %8 Zvraznn 1K Zvraznn 1 O %9 Zvraznn 2K! Zvraznn 2 PM %: Zvraznn 3K% Zvraznn 3 Y %; Zvraznn 4K) Zvraznn 4 d %< Zvraznn 5K- Zvraznn 5 K %= Zvraznn 6K1 Zvraznn 6 F %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16` tNList1 dList2 List3g~ Nzev kraje Nzev okresu Nzev obce Nzev k.. OPSUB - typOPSUB - r. . / I OPSUB - nzevOPSUB - adresaID vlastnictv Podl itatelPodl jmenovatelPrvn vztah - nzevParcela - vmraNzev druhu pozemkuNzev zposobu vyu~it pozemkuParcela (formtovno) slo LV (parcela) Vchodo eskJi n`rovcova LhotaOPOPANSTV BLOHRADadresa neznmVlastnick prvozastavn plocha a ndvoY$`rovcova Lhota 697265, st. . 181/2ostatn plochamanipula n plocha!`rovcova Lhota 697265, . 826/19!`rovcova Lhota 697265, . 826/20)VODN DRU}STVO PRO LZN BLOHRAD A OKOLtrval travn porost `rovcova Lhota 697265, . 679/2OFOJezberov Anna"Mlzovice 7, 50759 `rovcova Lhota!`rovcova Lhota 697265, . 869/16Bendlov Marie+PlzeHsk 137/30, Beroun-Msto, 26601 Beroun `rovcova Lhota 697265, . 364/1 `rovcova Lhota 697265, . 364/2 `rovcova Lhota 697265, . 364/9 orn poda!`rovcova Lhota 697265, . 635/53 `rovcova Lhota 697265, . 662/3 `rovcova Lhota 697265, . 724/2!`rovcova Lhota 697265, . 725/13 `rovcova Lhota 697265, . 794/4 `rovcova Lhota 697265, . 797/3 `rovcova Lhota 697265, . 797/4!`rovcova Lhota 697265, . 797/26 vodn plocha+koryto vodnho toku pYirozen nebo upraven `rovcova Lhota 697265, . 994/1Bi iat Vclav+nmst JiYho z Podbrad 231, 50801 HoYice`rovcova Lhota 697265, . 410 `rovcova Lhota 697265, . 551/1 `rovcova Lhota 697265, . 552/2Trojnkov Marie .p. 64, `rovcova Lhota `rovcova Lhota 697265, . 849/4!`rovcova Lhota 697265, . 851/11Drbohlavov Marie .p. 13, `rovcova Lhotazahrada!`rovcova Lhota 697265, . 982/11ostatn komunikace!`rovcova Lhota 697265, . 982/12!`rovcova Lhota 697265, . 892/11silnice!`rovcova Lhota 697265, . 892/12!`rovcova Lhota 697265, . 982/18 Tomov Marie`koln 290, 50901 Nov Paka `rovcova Lhota 697265, . 843/2dobvac prostor `rovcova Lhota 697265, . 843/4 `rovcova Lhota 697265, . 843/5 lesn pozemek `rovcova Lhota 697265, . 843/6`rovcova Lhota 697265, . 844!`rovcova Lhota 697265, . 843/11Pourov Frantiaka .p. 26, 50759 `rovcova Lhota `rovcova Lhota 697265, . 906/2!`rovcova Lhota 697265, . 852/29`orfov Frantiaka!`rovcova Lhota 697265, . 635/13 Fiaer BohumilHoYice V Podkrkonoa`rovcova Lhota 697265, . 349`rovcova Lhota 697265, . 350`ecov Eleonora#Fgnerova 666, 29301 Mlad Boleslav `rovcova Lhota 697265, . 725/7 Novotn Josef .p. 111, 50752 OstromY `rovcova Lhota 697265, . 487/3 SJM Novotn Josef a Novotn SoHa Novotn SoHaPour Frantiaek .p. 6, 50759 `rovcova Lhota!`rovcova Lhota 697265, . 869/10!`rovcova Lhota 697265, . 869/14!`rovcova Lhota 697265, . 869/17 Toma Josef'Doln Nov Ves 14, 50781 Lzn Blohrad `rovcova Lhota 697265, . 184/2 `rovcova Lhota 697265, . 185/2 `rovcova Lhota 697265, . 185/3 KolY JanNad Pl. `vermova 454, Beneaov`rovcova Lhota 697265, . 348 Pour Josef .p. 8, 50781 Svatojansk jezd `rovcova Lhota 697265, . 906/5 Pourov Marie Faiks Josef .p. 3, 50781 Svatojansk jezd `rovcova Lhota 697265, . 906/4Faiksov Emilie`indelY JosefMlzovice `rovcova Lhota 1!`rovcova Lhota 697265, . 797/19Ztkov JindYiakaPodhorn jezd 6 `rovcova Lhota 697265, . 123/6Kvasni kov Marie1Podhorn jezd 101, 50754 Podhorn jezd a VojiceVaYilov Bo~ena0Podhorn jezd 87, 50754 Podhorn jezd a Vojice Pourov Anna .p. 42, 50754 Podhorn jezd `ulc VclavPodhorn jezd 79Kvasni ka Vclav0Podhorn jezd 75, 50754 Podhorn jezd a VojiceBlkov Emilie0Podhorn jezd 62, 50754 Podhorn jezd a Vojice }rsk Marie .p. 62, 50759 `rovcova LhotaVoboYil Frantiaek`rovcova Lhota 2Pourov Barbora`indelYov Emilie Ztkov Marie`ulcov Bo~enaVoboYilov Marie3 3x4~55;6x8~f:lT<Z = k?q @ B]DcEGI$JKLccB T8 IOxm dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?([4d2?)[4d2?",B333333?333333?kr&<3U} I} m} +} } } $} } $} } $!} $} $#I,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,            A ?? ~ C@  ~ `@    A ?? ~ H@  ~ `@    A ?? ~ :@  ~ `@    2A ?? ~ N@  ~ `h@   ! " #A ?? ~ C@  $~ q@   ! % &yjA ?? ~ @  '~ E@   ! % &yjA ?? ~ @  (~ E@   ! % &yjA ?? ~ v@  )~ E@   ! % & yjA ?? ~ @ * +~ E@   ! % & yjA ?? ~ Ё@ ,~ E@   ! % & yjA ?? ~ @ -~ E@   ! % & yjA ?? ~ /@ * .~ E@   ! % & yjA ?? ~ 2@ * /~ E@   ! % &yjA ?? ~ H@ * 0~ E@   ! % &yjA ?? ~ z@ * 1~ E@   ! % &yjA ?? ~ 3@ * 2~ E@   ! % &yjA ?? ~ w@ 3 4 5~ E@   ! 6 7A ?? ~ ě@  8~ ^@   ! 6 7A ?? ~ ܔ@  9~ ^@   ! 6 7A ?? ~ q@  :~ ^@   ! ; <A ?? ~ @  =~ _@   ! ; <A ?? ~ @ * >~ _@   ! ? @aA ?? ~ 0@ A B~ a@   ! ? @aA ?? ~ A@  C D~ a@   ! ? @aA ?? ~ O@  C E~ a@   ! ? @aA ?? ~ ;@  F G~ a@   ! ? @aA ?? ~ T@ A H~ a@   ! I J A ?? ~ _@ * K~ d@   ! I J A ?? ~ @  L M~ d@   ! I J A ?? ~ @  L N~ d@   ! I J A ?? ~ (@ O P~ d@Dl ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?,   ! I J A ?? ~ r@ Q~ d@ ! ! ! ! !! !I !J! A! ?? ! ~ ! h@ ! * !R~ !d@ " " " " "! "S "T" A" ?? " ~ " W@ " "C "U~ "d@ # # # # #! #S #T# A# ?? # ~ # @ # * #V~ #d@ $ $ $ $ $! $W $$wA$ ?? $ ~ $ P@ $ * $X~ $@e@ % % % % %! %Y %Z%eA% ?? % ~ % @@ % O %[~ %e@ & & & & &! &Y &Z&eA& ?? & ~ & D@ & O &\~ &e@ ' ' ' ' '! '] '^'/A' ?? ' ~ ' @ ' * '_~ 'm@ ( ( ( ( (! (` (a(A( ?? ( ~ ( y@ ( A (b~ (`@ (c ) ) ) ) )! )d )a)A) ?? ) ~ ) y@ ) A )b~ )`@ )c * * * * *! *e *f*'A* ?@ * ~ * px@ * * *g~ *q@ + + + + +! +e +f+'A+ ?@ + ~ + $@ + * +h~ +q@ , , , , ,! ,e ,f,'A, ?@ , ~ , =@ , ,i~ ,q@ - - - - -! -j -k-[A- ?@ - ~ - =@ - -l~ -@a@ . . . . .! .j .k.[A. ?@ . ~ . ;@ . .m~ .@a@ / / / / /! /j /k/[A/ ?@ / ~ / 9@ / /n~ /@a@ 0 0 0 0 0! 0I 0k0UA0 ?@ 0 ~ 0 =@ 0 0l~ 0@a@ 1 1 1 1 1! 1I 1k1UA1 ?@ 1 ~ 1 ;@ 1 1m~ 1@a@ 2 2 2 2 2! 2I 2k2UA2 ?@ 2 ~ 2 9@ 2 2n~ 2@a@ 3 3 3 3 3! 3o 3p37A3 =@X@ 3 ~ 3 e@ 3 O 3q~ 3b@ 4 4 4 4 4! 4r 4s4A4 ?@ 4 ~ 4 ^@ 4 4C 4t~ 4@c@ 5 5 5 5 5! 5u 5s5A5 ?@ 5 ~ 5 ^@ 5 5C 5t~ 5@c@ 6 6 6 6 6! 6v 6w6A6 ?@ 6 ~ 6 b@ 6 6C 6x~ 6`c@ 7 7 7 7 7! 7y 7w7A7 ?@ 7 ~ 7 b@ 7 7C 7x~ 7`c@ 8 8 8 8 8! 8z 8{8A8 ?@ 8 ~ 8 v@ 8 * 8|~ 8c@ 9 9 9 9 9! 9} 9~9TA9 ?8@ 9 ~ 9 n@ 9 * 9~ 9i@ : : : : :! : ::VA: ?8@ : ~ : n@ : * :~ :i@ ; ; ; ; ;! ; ;;WA; ?8@ ; ~ ; n@ ; * ;~ ;i@ < < < < <! < <<XA< ?8@ < ~ < n@ < * <~ <i@ = = = = =! = ==YA= ?H@ = ~ = n@ = * =~ =i@ > > > > >! > >>ZA> ?8@ > ~ > n@ > * >~ >i@ ? ? ? ? ?! ? ??_A? ?8@ ? ~ ? n@ ? * ?~ ?i@Dl@,A,B,C,D,E,F,G,H, @ @ @ @ @! @ @@`A@ ?8@ @ ~ @ n@ @ * @~ @i@ A A A A A! A AAbAA ?H@ A ~ A n@ A * A~ Ai@ B B B B B! B BfB!AB ?@ B ~ B px@ B * Bg~ Bq@ C C C C C! C CfC!AC ?@ C ~ C $@ C * Ch~ Cq@ D D D D D! D DfD!AD ?@ D ~ D =@ D Di~ Dq@ E E E E E! E E{EAE ?@ E ~ E v@ E * E|~ Ec@ F F F F F! F F~FmfAF ?H@ F ~ F n@ F * F~ Fi@ G G G G G! G GGggAG ?H@ G ~ G n@ G * G~ Gi@ H H H H H! H HHahAH ?H@ H ~ H n@ H * H~ Hi@> @HJggD T8 v dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?([4d2?)[4d2?",333333?333333?&<3U>@ggD T8  dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?([4d2?)[4d2?",333333?333333?&<3U>@ggD Oh+'0@H\p havelkovj Pavel VchMicrosoft Excel@1݆.@6՜.+,0 PXh px UZSVM List1List2List3 listy !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKMNOPQRSUVWXYZ[Root Entry FpD6WorkbookpSummaryInformation(LDocumentSummaryInformation8T