Šárovcova Lhota

Obec Šárovcova Lhota, úvodní fotografie číslo 1

Povinně zveřejňované informace

Úvod a způsob založení

Dle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.

Obec Šárovcova Lhota je základním územním společenstvím občanů  v souladu s § 1  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 2 tohoto zákona jako veřejnoprávní korporace s vlastním majetkem vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst.2  písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Obec Šárovcova Lhota má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.   Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území za podmínek stanovených zákony.

Obecní úřad Šárovcova Lhota vykonává rovněž státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle zákona o obcích.

Seznamy hlavních dokumentů

Žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb.

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel obecní úřad. Žádost musí splňovat náležitosti podle § 14 zákona. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu uvedeného zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu (obec@sarovcova-lhota.cz). Neobsahuje-li žádost uvedené náležitosti, popř. není-li elektronická žádost podána uvedeným způsobem, není žádostí ve smyslu zákona 106/1999 Sb. a žádost se odloží. Další postup je stanoven v § 14 uvedeného zákona.

Obecní úřad posoudí obsah žádosti a o postupu při poskytování informace pořídí záznam.

V případě, že žádosti nebude vyhověno, byť i jen zčásti, je o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti vydáno rozhodnutí.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možné podat osobně v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách nebo elektronicky na adresu obec@sarovcova-lhota.cz.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u Obecního úřadu Šárovcova Lhota. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, kterým je Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Formuláře

Formuláře jsou k dispozici v sekci formuláře.

Popisy postupů – návody na řešení životních situací

Podrobný návod na řešení životních situací, které doklady potřebujete pro jejich vyřízení, kde, s kým, kdy a co můžete řešit, podle kterých právních předpisů máte postupovat apod., najdete na Portálu veřejné správy (www.portal.gov.cz).

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č.513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
 • Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
 • Zákon č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných
  prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení názvů budov, o náležitostech ohlášení k přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Vydané právní předpisy

Právní předpisy vydané obcí Šárovcova Lhota jsou zveřejněny na internetových stránkách obce Šárovcova Lhota v sekci předpisy obce.

Informace

Autor Pavel Vích
Kategorie Úřední deska
Zobrazováno od 1. ledna 2014

Aktuality

Krizové řízení prodloužené do 17.5.2020 Vláda České republiky i Obecní úřad v Šárovcově Lhotě DOPORUČUJÍ, aby občané starší 70ti let či občané nemocní, nevycházeli za dané situace z domovů … celá aktualita
Lékaři Mlázovice Praktický lékař i stomatolog v místním zdravotním středisku důrazně žádají veřejnost, aby dodržovala státem nařízené postupy, mimo jiné, aby pacienti, kteří mají příznaky infekčních respiračních chorob nebo se vrátili z rizikových zemí nebo se setkali s osobami, které jsou v karanténě nebo mají jakékoliv pochybnosti ve vztahu k onemocnění koronavirem, aby v žádném případě osobně nechodili do ordinací a čekáren a kontaktovali svého lékaře telefonicky nebo postupovali dle pokynů státu (volat linku 112, hygienu, svého lékaře, apod … celá aktualita
Masopust  !!!ZRUŠENO!!! celá aktualita
Maškarní rej  !!!ZRUŠENO!!! celá aktualita
Turnaj "Zapomenutý čert" Čertovy obrázky po 14-té. V pátek 28. 2. 2020 se koná v Obecní hospodě mariášový turnaj … celá aktualita
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 .Návrh rozpočtu obce na rok 2020 celá aktualita
Sběrný dvůr - provoz Pro zájemce uvádíme otvírací dobu sběrného dvora v Mlázovicích http://www … celá aktualita

Počasí v obci

°C
Čt

°C
Čt

°C
Čt

°C

Anketa

Jak se Vám líbila oslava 500 výročí obce Ano, byla pěkná 41 %Normální 25 %Ne, nelíbila 34 % V anketě hlasovalo 1790 navštěvníků

Novinky

Mapa

Street View Šárovcova Lhota